Individual Details

Jacob Tirkel

(1 Apr 1908 - 4 Feb 1967)

äîéãò ðîöà áøéùåí çáøú ÷ãéùà. éúëï ëé îãåáø áéò÷á ðçîéä 1908-1967 áï àáøäí èéø÷ì
Jacob Nechemia Turkel -> Tyrkel b:16/02/1908 d:01/02/1967
àáì àéï äúàîä áúàøéëé ìéãä åôèéøä
Events

Birth1 Apr 1908
BurialFeb 1967בית קברות בת-ים, חולון
Death4 Feb 1967

Families

FatherAbraham Tirkel (1870 - )